ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 2016

Τ.Κ 20646 – 1661 Λευκωσία
ΚΥΠΡΟΣ
Τηλέφωνο: Email: info@cyradiolgy.com / Website: www.cyradiology.com

 

ΑΡΘΡΟ 1ον
ΕΓΓΡΑΦΗ

 

Η «Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου» (η «Εταιρεία») ιδρύθηκε το 1986 με έδρα της την Λευκωσία, σαν Επιστημονική και Επαγγελματική Εταιρεία.

 

ΑΡΘΡΟ 2ον
ΣΚΟΠΟΙ – ΣΤΟΧΟΙ

 

Η Εταιρεία έχει σκοπούς και στόχους:

1. Την προώθηση της γνώσης της Ακτινολογίας τόσο προς τα μέλη της και τον ιατρικό κόσμο γενικά όσο και προς όφελος του κοινού.

2. Την προαγωγή του κλάδου της Ακτινολογίας με επιστημονικές ανακοινώσεις, συνέδρια, δημοσιεύσεις, κ.λπ.

3. Την προάσπιση των δικαιωμάτων των μελών της Εταιρείας.

4. Την επίτευξη των αρίστων επιστημονικών και επαγγελματικών συνθηκών για τα μέλη της.

5. Την κατοχύρωση της ειδικότητας της Ακτινολογίας έναντι όλων των άλλων ειδικοτήτων καθώς επίσης και όλων των μέχρι στιγμής αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία και εγκεκριμένων Yποειδικοτήτων, της Παιδοακτινολογίας, Επεμβατικής Ακτινολογίας και Νευροακτινολογίας, καθώς και όλων των άλλων Υποειδικοτήτων που θα αναγνωρισθούν στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία και εγκριθούν από τους UEMS (European Medical Specialists), στους οποίους αποτείνεται/προτείνει η Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία ( UEMS, Section of Radiology) Οι Ακτινολογικές Yποειδικότητες θα αντιπροσωπεύονται στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές Ακτινολογικές Εταιρείες από τη Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου, με ειδικό αντιπρόσωπο και αντίστοιχη υποεπιτροπή  της Ακτινολογικής  Εταιρείας.

6. Την διατήρηση σε ψηλό επίπεδο του λειτουργήματος και επαγγέλματος  του Ακτινολόγου και την συνεργασία μεταξύ των μελών της εταιρείας.

7. Να αναπτύσσει και να προωθεί τα υψηλότερα επίπεδα στην Ακτινολογία, να ανταλλάσσει επιστημονικές πληροφορίες σε όλους τους τομείς απεικόνισης και συναφών ειδικοτήτων, διαμέσου της εκπαίδευσης και της έρευνας.

8. Την διαμόρφωση των οδηγιών – κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών (guidelines and procedures) των ακτινολογικών εξετάσεων στην Κύπρο.

9. Την Προώθηση της Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας και των συναφών κλάδων, με την προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την έρευνα, την ποιότητα των υπηρεσιών, των δεξιοτήτων διοίκησης και διαχείρισης, την κοινωνικό-οικονομική ευθύνη και τις ηθικές αρχές στον τομέα της έρευνας και την ασφαλή ακτινολογική πράξη.

10. Διατύπωση και καταρτισμό των προγραμμάτων διδασκαλίας και εξέτασης για την παροχή και το συντονισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προς όφελος των  Κυπρίων Ακτινολόγων και λοιπού προσωπικού που εργάζεται στον τομέα της Ακτινολογίας σε συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις διεθνώς.

11. Βελτίωση και ενίσχυση της ποιότητας, τις ηθικές αρχές, τη χρηματοδότηση και την προώθηση της έρευνας στον τομέα της Ακτινολογίας.

12. Προώθηση της βελτίωσης του τεχνικού εξοπλισμού και των τεχνικών διαχείρισης για την παροχή αποτελεσματικής και αποδοτικής διαχείρισης των υπηρεσιών και των πρακτικών ακτινολογίας στη Κύπρο με αντίστοιχες συνέργειες στο εξωτερικό, με εναρμονισμό στις Ευρωπαϊκές και Αμερικάνικες οδηγίες.

13. Προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ακτινολόγων στην Κύπρο και πέραν αυτής.

14. Καθιέρωση και προώθηση καλών σχέσεων μεταξύ των ακτινολόγων και των άλλων ιατρών, καθώς επίσης και με άλλες επιστημονικές, επαγγελματικές και βιομηχανικές οργανώσεις, με κοινό ενδιαφέρον και κοινούς στόχους για την ανάπτυξη της Ακτινολογίας.

15. Ενημέρωση των αρχών και του κοινού σχετικά με τον κεντρικό ρόλο της Ακτινολογίας στην παροχή της υγειονομικής περίθαλψης.

16. Εκπροσώπηση των συμφερόντων των Κυπρίων Ακτινολόγων με τη βελτίωση των ηθικών, τεχνικών και υλικών συνθηκών της πρακτικής τους σε στενή συνεργασία με τις αρχές και οργανώσεις που ασχολούνται με τους σκοπούς αυτούς εντός και εκτός Κύπρου.

17. Εκπροσώπηση των συμφερόντων της Κυπριακής Ακτινολογίας εντός και εκτός Κύπρου, σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, ενώπιον κυβερνητικών και δημοσίων αρχών, στους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις  (NGO’s), όπως και οι άλλες ιατρικές ειδικότητες.

18. Με κάθε δυνατό τρόπο προαγωγή και ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου και εκπαίδευσης των μελών της και γενικά των Κυπρίων Ακτινολόγων και όσων εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την Ακτινολογία.

 

ΑΡΘΡΟ 3ον
ΜΕΣΑ

 

Η πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρείας θα επιτυγχάνεται με:

1. Επιστημονικές συναντήσεις, ανακοινώσεις και συζητήσεις, διαλέξεις και σεμινάρια, παρουσιάσεις κλινικών περιπτώσεων και επιστημονική συζήτηση, προβολή ταινιών και κάθε άλλη ενέργεια και δράση στη Κύπρο και στο εξωτερικό.

2. Μέσα από την οργάνωση και την επίσημη αντιπροσώπευση της Εταιρείας σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις, παρουσιάσεις και κάθε άλλη σχετική διοργάνωση και εκδήλωση στη Κύπρο και στο εξωτερικό.

3. Μέσα από την έκδοση και κυκλοφορία σχετικών εντύπων, χρήση νέων τεχνολογιών, χρήση των ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και κάθε δυνατού μέσου.

4. Δημιουργία, διαχείριση, ανάπτυξη και προώθηση ιστοσελίδας της Εταιρείας στο διαδίκτυο και παροχή τακτικών ενημερωτικών δελτίων, προκειμένου να βελτιωθεί η επικοινωνία με τα μέλη.

5. Αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο και συμμετέχοντας στο επιστημονικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των ακτινολόγων στη Κύπρο.

6. Αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στον ορισμό και την διαμόρφωση των οδηγιών – κατευθυντήριων γραμμών και διαδικασιών (guidelines and procedures) των ακτινολογικών εξετάσεων στην Κύπρο.

7. Συμμετέχοντας γενικά, με κάθε δυνατό τρόπο, στις εξελίξεις της Ακτινολογίας στη Κύπρο και στο εξωτερικό.

8. Προαγωγή της σωστής επιστημονικής αγωγής των μελών της Εταιρείας ως ατόμων και ως συνόλου, εξασφάλιση καλής επιστημονικής και επαγγελματικής συνεργασίας, προαγωγή καλών σχέσεων μεταξύ όλων των ιατρών και κυρίως ανάμεσα στα μέλη της Εταιρείας.

9. Προώθηση της καλύτερης δυνατής επικοινωνίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών, αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας επιστημονικές δραστηριότητες και ενεργώντας με κάθε δυνατό τρόπο για την ανάδειξη, προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών τους θεμάτων και περιφρούρηση των συμφερόντων και δικαιωμάτων τους, κάθε είδους και μορφής.

10. Η επαφή και συνεργασία της Εταιρείας, αλλά και των μελών της με παρεμφερείς συνδέσμους ή οργανισμούς του εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους ή παρόμοιους ή συναφείς σκοπούς και επιδιώξεις.

11. Προώθηση της συνεργασίας με συναδέλφους ακτινολόγους άλλων χωρών διαμέσου των αντιστοίχων επιστημονικών εταιρειών, συνδέσμων, οργανισμών και εκπόνηση κοινών εκπαιδευτικών, ερευνητικών προγραμμάτων και λοιπών δράσεων.

12. Η μελέτη των κοινωνικών, τεχνικών, οικονομικών και επαγγελματικών προβλημάτων των μελών της και η αναζήτηση των επιβεβλημένων μεθόδων, τρόπων και μέσων για την επίλυση τους.

13. Η καθιέρωση της ως το επαγγελματικό σώμα των Ακτινολόγων ιατρών και των αναγνωρισμένων σε Υποειδικότητες της ακτινολογίας ιατρών στην Κύπρο.

14. Η διατύπωση διαβημάτων και γενικά η πραγματοποίηση επαφών με τις αρμόδιες κρατικές, δημοτικές, κοινοτικές ή άλλες αρχές, για ενημέρωση πάνω στις απόψεις της Εταιρείας σε θέματα νομοθετικά, διοικητικά, φορολογικά και άλλα που τους ενδιαφέρουν, περιλαμβανομένης και της ακτινοπροστασίας.

15. Η συμβολή και συμμετοχή στην ετοιμασία, εξέλιξη και εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται ή επηρεάζει καθοιονδήποτε τρόπο τους ασχολούμενους με την ιονίζουσα ακτινοβολία και γενικά τα μέλη της, περιλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων επί όλων των θεμάτων που αφορούν την Εταιρεία και τα μέλη της με βάση την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

16. Η ενεργός συμμετοχή και δράση στα όργανα που χαράσσουν την στρατηγική για την ιονίζουσα ακτινοβολία, η συμμετοχή στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων, και η περιφρούρηση των δικαιωμάτων των ασχολούμενων με την ιονίζουσα ακτινοβολία και τα όποια δικαιώματα προκύπτουν από την άσκηση του επαγγέλματος αυτού καθώς και η με κάθε νόμιμο μέσο προάσπιση των σκοπών της Εταιρείας.

17. Οργάνωση επιτροπών για συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος, π.χ. τα συνέδρια, την έρευνα, τα πρότυπα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα αποτελέσματα, τη διοίκηση- διαχείριση, τα επαγγελματικά και ηθικά ζητήματα, την ασφάλεια ακτινοβολίας- ακτινοπροστασία κλπ.

18. Η συμβολή στην προώθηση και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών καθώς και στην πρόληψη ορισμένων ασθενειών που σχετίζονται με την ιονίζουσα ακτινοβολία.

19. Η παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης, με τρόπο αντικειμενικό και ακριβή, πάνω σε κάθε θέμα που σχετίζεται με την ακτινολογία και γενικά την ιονίζουσα ακτινοβολία.

20. Η συγκέντρωση και προώθηση πληροφοριών στα μέλη της, αρμόδιους φορείς, οργανωμένα σύνολα και στο κοινό σχετικά με την ακτινολογία και γενικά την ιονίζουσα ακτινοβολία, σε σχέση με τα ιατρικά, επιστημονικά, νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, που λαμβάνονται εκάστοτε σε εθνικό, κοινοτικό και παγκόσμιο επίπεδο, τη χρησιμότητα αυτών των μέτρων/πρακτικών και την ανάληψη κάθε δυνατής δράσης για την περιφρούρηση της υγείας των πολιτών.

21. Στη συγκρότηση ομάδων εργασίας , υπό του ΔΣ της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και η άλλα διεθνή πρότυπα και οδηγίες

22. Στην οργάνωση, διαχείριση και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ακτινολογίας στα πρότυπα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων.

23. Στην οργάνωση, συμμετοχή και πραγματοποίηση επιστημονικών ερευνητικών προγραμμάτων, στην ενίσχυση της συνεχούς εκπαίδευσης των μελών της και στη συγκρότηση επιτροπών από τα μέλη της Εταιρείας.

24. Ενθάρρυνση των διεθνών ανταλλαγών μεταξύ των συναδέλφων, τόσο ιατρικών όσο και μη-ιατρικών.

25. Παροχή υποστήριξης, βραβεία, υποτροφίες κλπ και όλα τα άλλα μέσα που θεωρούνται χρήσιμα για τους σκοπούς της Εταιρείας.

26. Παραγωγή και δημοσίευση επαγγελματικών περιοδικών, εντύπων επιστημονικών εργασιών και άλλων καταλλήλων άρθρων, καθώς και βάσεων δεδομένων στα πρότυπα αντιστοίχων του εξωτερικού και μέσα στα πλαίσια συμμετοχής και συνεργασίας με αυτά.

27. Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης του κοινού.

28. Με τη δημιουργία εντευκτηρίων ή ανάλογων χώρων, για την πραγματοποίηση συναντήσεων, την ανταλλαγή απόψεων, για τη διεκπεραίωση και τακτοποίηση οργανωτικών θεμάτων και υποβολή σχετικών εισηγήσεων, καθώς και την οργάνωση διαλέξεων και παρουσιάσεων.

29. Με την οργάνωση συγκεντρώσεων, δημοσιογραφικών διασκέψεων, ομιλιών, συζητήσεων, παρουσιάσεων, διαγωνισμών, ειδικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, επιστημονικών συναντήσεων, εκδηλώσεων, προγραμμάτων και δράσεων, γι’ ανάλυση, συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων σε οποιαδήποτε θέματα έχουν σχέση με τους σκοπούς και επιδιώξεις της Εταιρείας.

30. Με την ανάληψη πρωτοβουλιών για οργάνωση και διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών και τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων ή πορισμάτων, ως επίσης και την παρότρυνση οργανισμών να χρηματοδοτούν και να αναλαμβάνουν παρόμοιας μορφής έρευνες.

31. Με τη συγγραφή, έκδοση, εισαγωγή, κυκλοφορία και διάθεση φυλλαδίων, περιοδικών, βιβλίων ή κάθε άλλου είδους εντύπων καθώς και σχετικές δημοσιεύσεις στα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου και τη μετάδοση αυτών.

Με το δικαίωμα της αμφισβήτησης θεμάτων μη σωστής άσκησης ή της προώθησης τίτλων ή και ονομασίας της Ακτινολογίας με ανάλογες δημοσιέυσεις η άλλους είδους έντυπα, τα οποία δεν αντιστοιχούν στα αποδεχθέντα από τους επίσημους φορείς της Κύπρου ή της Ευρώπης στην Ακτινολογία.
32. Με την ίδρυση και λειτουργία συμβουλευτικού κέντρου για κάθε ενδιαφερόμενο για τους σκοπούς της Εταιρείας.

33. Γενικά με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο εκδήλωση και προώθηση των θέσεων/απόψεων και ανάληψη ενεργειών, μέτρων, προγραμμάτων και δράσεων για την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

34. Γενικά να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη πράξη η οποία οδηγεί ή συμβάλλει στην επίτευξη όλων ή μερικών από τους σκοπούς που αναφέρονται πιο πάνω.

 

ΑΡΘΡΟ 4ον
ΠΟΡΟΙ

 

Οι πόροι της Εταιρείας προέρχονται από:

(Α) Το δικαίωμα Εγγραφής

(Β) Την συνδρομή των τακτικών μελών

(Γ) Έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις της Εταιρείας

(Δ) Δωρεές και επιχορηγήσεις (από το Κράτος, ιδρύματα και /ή ιδιώτες) που ενδιαφέρονται για την ευόδωση των σκοπών της Εταιρείας.

(Ε) Κάθε άλλο νόμιμο μέσο και πρόσοδο ήθελε αποφασίσει το Διοικητικό Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η ετήσια συνδρομή των μελών και το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

Η συνδρομή των μελών πρέπει να καταβάλλεται ως το τέλος του χρόνου.

Τακτικά μέλη τα οποία παρέλειψαν να διευθετήσουν τη συνδρομή τους, δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να ψηφίζουν ή να ψηφίζονται.

 

ΑΡΘΡΟ 5ον
ΜΕΛΗ

 

Τα μέλη της Εταιρείας θα είναι:

(Α) Τακτικά

(Β) Επίτιμα

(Γ) Αντεπιστέλλοντα

(Α) ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1. Ως τακτικά μέλη μπορούν να εγγραφούν ιατροί εγγεγραμμένοι στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, που κατέχουν την ειδικότητα της Ακτινολογίας αναγνωρισμένη από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου, και και/ή τις Υποειδικότητες αυτής, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα τους στη Κύπρο.

2. Νοείται ότι, μπορούν να εγγραφούν ως μέλη, και οι ιατροί ειδικευόμενοι στην Ακτινολογία σε κέντρα εκπαίδευσης τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, αναγνωρισμένα από το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου. Τα ειδικευόμενα μέλη της Εταιρείας μπορούν να παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις της Εταιρείας σαν παρατηρητές. Συλλογικά κατέχουν 1 ψήφο στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας, δια του αντιπροσώπου αυτών. Διατηρούν το δικαίωμα τους να υποβάλλουν τις δικές τους εισηγήσεις μέσω του αντιπροσώπου τους, στην Γενική Συνέλευση και στις συνεδριάσεις του ΔΣ της Εταιρείας .

3. Νοείται ότι οι Υποειδικότητες που αναφέρονται στο εδάφιο του Α1 του άρθρου 5 περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά τους Νευροακτινολόγους, Επεμβατικούς Ακτινολόγους, Παιδοακτινολόγους και γενικά όσες άλλες Υποειδικότητες αναγνωρισθούν στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία και εγκριθούν από τους UEMS Ευρώπης .

4. Οι Υποειδικότητες της Ακτινολογίας ως αναφέρονται ανωτέρω, και οι σχετικοί τίτλοι ή εξειδικεύσεις, θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένες από την Ευρωπαϊκή Ακτινολογική Εταιρεία ή χώρα εκτός ΕΟΚ που έχει σοβαρό πρόγραμμα εκπαίδευσης ισοβάθμιο με τα Ευρωπαϊκά πρωτόκολλα.

5. Για την πιστοποίηση των Υποειδικότητων στην Ακτινολογία, οι ιατροί αυτοί, θα πρέπει να υποβάλλουν γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) της Ακτινολογικής Εταιρείας, ως το πλέον αρμόδιο όργανο για να επιβεβαιώσει την ορθότητα των πιστοποιητικών/τίτλων/εξειδικεύσεων, προς τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, καθότι το Ιατροσυμβούλιο Κύπρου δεν έχει ασχοληθεί ακόμα με τις Υποειδικότητες. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με όλα τα σχετικά αποδεικτικά του Ιατρικού Συμβουλίου και επιπλέον, λεπτομερή στοιχεία της εκπαίδευσης, πείρας και βιογραφία του αιτητή (βιογραφικό σημείωμα). Η κατ’ αρχήν έγκριση της αίτησης γίνεται με ψηφοφορία από το ΔΣ και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος θα έχει νικώσα ψήφο. Η Τελική Έγκριση της αίτησης παραπέμπεται στην επόμενη Ετήσια ή Γενική Συνέλευση.

6. Στα μέλη της Εταιρείας χορηγείται πιστοποιητικό για την ιδιότητά τους, υπογραμμένο από το Πρόεδρο και τον Γραμματέα το οποίο θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Επιπρόσθετα για όσους ενδιαφέρονται θα αναρτάται και το βιογραφικό τους με την Επιστημονική τους δραστηριότητα.

7. Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να τηρούν τα άρθρα του παρόντος καταστατικού και των εσωτερικών κανονισμών και να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.

8. Όλα τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στην λήψη αποφάσεων που θα λαμβάνονται σε αυτές, καθώς και εκλογής σε όλα τα αξιώματα της Εταιρείας χωρίς διάκριση λόγω καταγωγής, θρησκείας φύλου ή φυλής.

(Β) ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Ως επίτιμα μέλη μπορούν να εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μετά από σχετική απόφαση του και επικύρωση των δύο πέμπτων (2/5) της Γενικής Συνέλευσης σε ένδειξη τιμής πρόσωπα – ομογενείς ή αλλογενείς – που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον τομέα της Ακτινολογίας και στην Εταιρεία. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται κάθε υλικής καταβολής προς την Εταιρεία. Απονέμεται σ’ αυτούς τιμητική πλακέτα, με το έμβλημα της Εταιρείας.

(Δ) ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Ως Αντεπιστέλλοντα μέλη, μπορούν να εκλεγούν από το Διοικητικό συμβούλιο της Εταιρείας μετά από σχετική απόφαση του, και επικύρωση των δύο πέμπτων (2/5) της Γενικής Συνέλευσης διακεκριμένοι Κύπριοι ιατροί καθώς και άλλα πρόσωπα από το εξωτερικό σε ένδειξη τιμής, που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στον τομέα της Ακτινολογίας και/ή την Εταιρεία. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη απαλλάσσονται κάθε υλικής καταβολής προς την Εταιρεία. Απονέμεται σ’ αυτούς τιμητική πλακέτα με το έμβλημα της Εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 6ον
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

(Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται και να ψηφίζουν στα Σώματα και Όργανα της Εταιρείας που συμμετέχουν σύμφωνα με το Καταστατικό, να υποβάλλουν σ’ αυτά εισηγήσεις και προτάσεις και να λαμβάνουν μέρος στη συζήτηση για την διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων.

2. Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγονται στα αξιώματα της

Εταιρείας σύμφωνα με το Καταστατικό.

3. Όλα τα άλλα μέλη, πέραν των Τακτικών, έχουν το δικαίωμα να παρευρίσκονται σαν παρατηρητές στις Γενικές και Έκτακτες Συνελεύσεις.

4. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτές εισηγήσεις και προτάσεις στα Σώματα και Όργανα της Εταιρείας.

5. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις διάφορες εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Νοείται ότι τα μέλη έχουν τα πιο πάνω δικαιώματα μόνο εφόσον έχουν πλήρως τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως προς την Εταιρεία.

(Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει υποχρέωση:

1. Να σέβεται, να τηρεί και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Καταστατικού, των εσωτερικών κανονισμών ως επίσης και με τους εκάστοτε κανονισμούς και αποφάσεις που ψηφίζονται από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, τις Επιτροπές και τους υπευθύνους των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας.

2. Να αποδέχεται και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που του ανατίθενται από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, τις Επιτροπές και τους υπευθύνους των διαφόρων τμημάτων της Εταιρείας.

3. Να εφαρμόζει απόλυτα τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας.

4. Να συμμετέχει στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Εταιρείας και να εργάζεται για την προώθηση και εκπλήρωση των σκοπών της.

5. Να εκπληρώνει κανονικά και εμπρόθεσμα τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία.

6. Να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη η οποία να είναι αντίθετη με τους σκοπούς και τα συμφέροντα της Εταιρείας.

7. Να επιδεικνύει καλή διαγωγή και συμπεριφορά.

 

ΑΡΘΡΟ 7ον
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 

Μέλος του οποίου η συμπεριφορά είναι αντίθετη προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Εταιρείας, παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή δεοντολογίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου μετά από απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας.

Οποιοδήποτε μέλος καταδικαστεί για σοβαρό πειθαρχικό ή ποινικό παράπτωμα, δύναται να διαγραφεί από το αρχείο μελών της Εταιρείας μετά από απόφαση του Δ.Σ ή της Γ.Σ.

 

ΑΡΘΡΟ 8ον
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

 

(Α) ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Οποιοδήποτε μέλος θα μπορεί να αποχωρήσει αφού εκπληρώσει και τακτοποιήσει πλήρως τις οικονομικές και/ή άλλες υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία. Τα μέλη τα οποία επιθυμούν να αποχωρήσουν δύναται να δώσουν γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεση τους αυτή προς αποστέλλοντας την στον Γραμματέα της Εταιρείας.

(Β) ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

Γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν διαπιστωθεί ότι το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά η οποία μπορεί να δυσφημίσει το επάγγελμα και/ή είναι αντίθετη προς τους σκοπούς της Εταιρείας, και/ή αντίθετη με τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και/ή εργάζεται εναντίον των συμφερόντων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγείται στη Γενική Συνέλευση τη διαγραφή μέλους της Εταιρείας, του οποίου η συμπεριφορά αντίκειται προς το καταστατικό της ή προς τους περί δεοντολογίας κανονισμούς της ιατρικής ή τους Νόμους ή το Σύνταγμα της Πολιτείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να δώσει στο μέλος αυτό την ευκαιρία για υπεράσπιση και θα υποβάλει την έκθεση του στη Γενική Συνέλευση. Το θέμα αυτό θα αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης. Κατά τη Γενική Συνέλευση το μέλος αυτό θα έχει και πάλι το δικαίωμα να υπερασπίσει τον εαυτό του. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης θα λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία.

(Γ) ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος διαγράφεται αν δεν καταβάλει τη συνδρομή τεσσάρων (4) συνεχών χρόνων. Διαγραφή για μη καταβολή της συνδρομής μπορεί να γίνει μόνο αν προηγηθούν από μέρους του ταμία δύο (2) γραπτές προειδοποίησες προς το μέλος για την οφειλή του. Το διαγραφόμενο για το λόγο αυτό μέλος μπορεί να επανεγγραφεί αν καταβάλει νέο δικαίωμα εγγραφής.

 

ΑΡΘΡΟ 9ον
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

(Α) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η τακτική γενική συνέλευση της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Συγκαλείται μέσα στο μήνα Ιούνιο , κάθε χρόνο, από τον Πρόεδρο, με γραπτή προσωπική πρόσκληση προς όλα ανεξαιρέτως τα μέλη, τουλάχιστον 15 μέρες πριν από τη συνέλευση.

2. Στη γραπτή πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, ο τόπος, ο χρόνος και η ημερήσια διάταξη.

3. Νοείται ότι μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν εισηγήσεις και προτάσεις μπορούν να πράξουν τούτο αφού τις αποστείλουν γραπτώς τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την συνέλευση στην Εταιρεία.

4. Η συνέλευση, ακούει την έκθεση των πεπραγμένων από τον πρόεδρο, την κατάθεση του ισολογισμού από τον ταμία και τους εκάστοτε εγκεκριμένους λογιστές της Εταιρείας και τις παρατηρήσεις των μελών πάνω σε αυτά καθώς επίσης και τα υπόλοιπα ζητήματα, όπως αυτά καθορίζονται στην πρόσκληση

5. Στην Γενική Συνέλευση, προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εταιρείας και στην απουσία του ο Αντιπρόεδρος.

6. Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος έχει την νικώσα ψήφο.

7. Νοείται ότι τακτικό μέλος μπορεί να λάβει μέρος στην Γενική Συνέλευση αφού έχει πληρωμένες όλες τις συνδρομές του, περιλαμβανομένης και εκείνης του τρέχοντος έτους.

(Β) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Κάθε δύο (2) έτη η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι και Εκλογική. Πριν το τέλος της η συνέλευση επιλαμβάνεται της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα, Ταμία και 3 Μέλη, καθώς και άλλα 4 έως 5 ισότιμα μέλη για διευκόλυνση λειτουργίας Υποεπιτροπών (επιστημονικές, συνδικαλιστικές, υποειδικοτήτων κ.α.). Ο αριθμός της εκλογής των επιπρόσθετων μελών θα καθορίζεται από την εκάστοτε εκλογική Γ.Σ. Ο εκπρόσωπος των ειδικευομένων εγκρίνεται στην Εκλογική Γ.Σ. (η εκλογή του γίνεται από τους Κύπριους ειδικευομένους που ειδικεύονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με ηλεκτρονική ψήφο.)

(Γ) ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Μετά από απόφαση του Δ.Σ

2. Μετά από γραπτή αίτηση που απευθύνεται προς τον Πρόεδρο και η οποία προέρχεται από τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών της Εταιρείας. Στην αίτηση θα πρέπει να καθορίζεται σαφώς το θέμα.

Η αίτηση αυτή πρέπει απαραίτητα να εκθέτει το σκοπό για τον οποίο υποβάλλεται και να υπογράφεται από τα μέλη που την υποβάλλουν. Μέσα σε 30 μέρες από την κατάθεση της αίτησης αυτής, το διοικητικό συμβούλιο μέσω του προέδρου, οφείλει να συγκαλέσει τέτοια συνέλευση.

(Δ) ΑΠΑΡΤΙΑ

Απαρτία, τόσο στις τακτικές όσο και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις, αποτελούν το ένα δεύτερο (1/2) των μελών, τα οποία έχουν τακτοποιήσει πλήρως τις οικονομικές τους οφειλές προς την Εταιρεία. Δικαίωμα εκλέγειν με εξουσιοδότηση σε περίπτωση κωλύματος , γίνεται με προσκόμιση υπογραμμένης εξουσιοδότησης. Κάθε παρευρισκόμενο μέλος δικαιούται να προσκομίσει μόνο μία εξουσιοδότηση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, θα δίνεται παράταση 30 λεπτών, όπου τα παρόντα μέλη, αποτελούν πλέον απαρτία

(Ε) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Ισχύουν οι πρόνοιες του Νόμου.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τόσο τακτικών όσο και έκτακτων λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος της Εταιρείας ή αντί αυτού ο Αντιπρόεδρος, έχουν τη νικώσα ψήφο.

Συζήτηση θέματος που δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη γίνεται μόνο με απόφαση της Συνέλευσης.

Τα πρακτικά των συνελεύσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Εταιρείας.

Απόφαση δύναται να ληφθεί και άνευ συνελεύσεως των μελών σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου.

(ΣΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Νοείται περαιτέρω, ότι η γραπτή πρόσκληση για σύγκληση οποιοσδήποτε συνέλευσης μπορεί να γίνει μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ειδοποίηση για κάθε Γενική Συνέλευση θα δίνεται κατά τον πιο πάνω περιγραφόμενο τρόπο προς:

1. Όλα τα Μέλη.

2. Τον εκάστοτε λογιστή/ελεγκτή της Εταιρείας αν υφίσταται.

3. Τον εκάστοτε νομικό σύμβουλο της Εταιρείας αν υφίσταται.

4. Άλλο πρόσωπο που θα δικαιούται να παίρνει ειδοποιήσεις που αφορούν τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Είναι ευθύνη όλων των αναφερομένων πιο πάνω να ενημερώνουν την Εταιρεία έγκαιρα για τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η τυχαία ή εύλογα δικαιολογημένη παράλειψη ειδοποίησης ή μη παραλαβή ειδοποίησης για μια Συνέλευση, από πρόσωπο που δικαιούται να λάβει ειδοποίηση δεν θα ακυρώνει τις εργασίες που θα έχουν επιτελεσθεί στη Συνέλευση αυτή.

 

ΑΡΘΡΟ 10ον
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

(Α) ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΚΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε (2) δύο έτη λαμβάνει χώρα Εκλογική Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας, τα οποία έχουν τακτοποιήσει τις ετήσιες συνδρομές τους προς την Εταιρεία. Δικαίωμα εκλέγειν με εξουσιοδότηση σε περίπτωση κωλύματος , γίνεται με προσκόμιση υπογραμμένης εξουσιοδότησης. Κάθε παρευρισκόμενο μέλος δικαιούται να προσκομίσει μόνο μία εξουσιοδότηση.

Ο Γραμματέας της Εταιρείας θα ειδοποιεί γραπτώς τα μέλη της Εταιρείας τουλάχιστον 15 μέρες πριν από την ημερομηνία της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης για το τόπο, ημέρα και ώρα της Συνέλευσης καθώς και την ημερήσια διάταξη.

Τα μέλη θα καλούνται να υποβάλουν το ενδιαφέρον τους για υποψηφιότητα για εκλογή προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου πριν από την Γενική Συνέλευση. Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποστηρίζονται από δυο τουλάχιστον τακτικά μέλη.

Υποψηφιότητες από τακτικά μέλη για τις θέσεις του Δ.Σ υποβάλλονται γραπτά προς τον Πρόεδρο ή Γραμματέα του Δ.Σ τουλάχιστον 7 μέρες πριν την Γενική Συνέλευση. . Οι υποψηφιότητες γίνονται αποδέκτες και ηλεκτρονικά.

Ο Γραμματέας της Εταιρείας, θα ετοιμάζει κατάλογο υποψηφίων 3 ημέρες πριν την Συνέλευση, ο οποίος θα αποστέλλεται στα μέλη ηλεκτρονικά και θα αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Τα μέλη που θα υποβάλλουν υποψηφιότητα και θα εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρέπει να είναι επαγγελματικά ενεργοί, να κατοικούν, να δραστηριοποιούνται και να ασκούν το επάγγελμα τους στην Κύπρο, να έχουν ιατρική εμπειρία και να είναι εγνωσμένου επιστημονικού κύρους, αναγνώρισης και εκτίμησης για την συμμετοχή τους στην προώθηση της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της έρευνας, της διοίκησης-διαχείρισης στο τομέα της Ακτινολογίας και επίσης θα πρέπει να έχουν σημαντική συμβολή στις υποθέσεις και τα θέματα της Εταιρείας.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου διαρκεί δύο (2) έτη από τη μέρα της εκλογής του.

Οι ψηφοφορίες για εκλογή προσώπων σε όλα τα αξιώματα του Σωματείου είναι μυστικές, εφόσον υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες. Όλες οι άλλες ψηφοφορίες γίνονται φανερές με ανάταση του χεριού

(Β) ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αυτή γίνεται με μυστική ψηφοφορία, σε περίπτωση πέραν των δύο υποψηφίων και ανακηρύσσεται πρόεδρος ο υποψήφιος που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους.

ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αυτή γίνεται επίσης με μυστική ψηφοφορία, σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες υποψηφιότητες, και εκλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους. Κατά τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και τα επιπρόσθετα 4 έως 5 ισότιμα μέλη. Ο αριθμός της εκλογής των επιπρόσθετων μελών θα καθορίζεται από την εκάστοτε εκλογική Γ.Σ. Ο εκπρόσωπος των ειδικευομένων εγκρίνεται στην Εκλογική Γ.Σ.(η εκλογή του γίνεται από τους Κύπριους ειδικευομένους που ειδικεύονται στην Κύπρο ή στο εξωτερικό με ηλεκτρονική ψήφο, κατόπιν υποβολής υποψηφιότητας στο ΔΣ ΑΕΚ. Κατά τη Γενική Συνέλευση εκλέγονται και αριθμός επιλαχόντων-αναπληρωματικών μελών που συμπληρώνουν τυχόν αποχωρούντα μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 11ον
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει:

1. Να επιλαμβάνεται όλων των θεμάτων που αφορούν την Εταιρεία και να εφαρμόζει τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

2. Να φροντίζει για την εγγραφή νέων μελών στα μητρώα.

3. Να δημοσιοποιεί στην επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρείας τον κατάλογο με τα ενεργά μέλη της, ανανεώνοντας αυτόν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

4. Να καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας, να διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρείας και να υποβάλλει λογαριασμούς στη Γενική Συνέλευση.

5. Να αντιπροσωπεύει την Εταιρεία, δια του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε κάθε είδους εκδηλώσεις, συνέδρια κλπ.

6. Να αποφασίζει για τη σύσταση των αναγκαίων επιτροπών, τμημάτων, και τις αρμοδιότητες τους ως επίσης να αναθέτει σε μέλη του ή άλλα μέλη της Εταιρείας ειδικά καθήκοντα.

7. Να προβαίνει στη πρόσληψη και αμοιβή κατάλληλων επαγγελματιών, επιστημονικών συνεργατών, συμβούλων και οιουδήποτε προσωπικού κριθεί αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και την καλύτερη λειτουργία της Εταιρείας.

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τουλάχιστον 5 από τα μέλη του είναι παρόντα.

9. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή το άτομο που τον αντικαθιστά έχει τη νικώσα ψήφο.

10. Νοείται ότι καμία αμοιβή οποιουδήποτε είδους δεν θα καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες σε οποιοδήποτε μέλος ή αξιωματούχο της Διοίκησης της Εταιρείας

 

ΑΡΘΡΟ 12ον
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

(Α) ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1. Ο Πρόεδρος προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων όπως επίσης και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσωπεί την Εταιρεία εξώδικα και δικαστικά.

2. Συγκαλεί μέσω του Γραμματέα τις Γενικές Συνελεύσεις και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Υπογράφει μαζί με τον ταμία ή ο γραμματέας μαζί με τον ταμία, κάθε τραπεζική επιταγή.

4. Υπογράφει μαζί με τον γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

5. Εκπροσωπεί την Εταιρεία είτε μόνος, είτε με άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε όλες τις σχέσεις και επαφές της Εταιρείας στις περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζει κάποιο κώλυμα.

6. Λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αντικαθιστά τον Πρόεδρο σε περίπτωση που αυτός δεν μπορεί να εκτελέσει όλα τα καθήκοντα του ως Πρόεδρος, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, με τις ίδιες αρμοδιότητες.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1. Ο Γραμματέας καλεί, μετά από υπόδειξη του Προέδρου, τις Γενικές Συνελεύσεις, όπως επίσης και τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων και των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τα υποβάλλει προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Τηρεί το Γενικό Μητρώο των μελών.

3. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα

4. Τηρεί τα αρχεία της Εταιρείας.

5. Υπογράφει μαζί με τον ταμία κάθε τραπεζική επιταγή.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά και υποστηρίζει τον Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του, και τον αντικαθιστά όταν δυσκολεύεται, κωλύεται ή απουσιάζει, εκτελώντας όλα τα καθήκοντα του Γραμματέα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1. Ο ταμίας ενεργεί την είσπραξη των εγγραφών, συνδρομών και οποιωνδήποτε άλλων εσόδων με διπλότυπη απόδειξη.

2. Κρατά τα λογιστικά βιβλία και το ταμείο της Εταιρείας.

3. Διενεργεί τις καταθέσεις των εισπραχθέντων ποσών σε νόμιμα εγγεγραμμένο στη Κύπρο Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό.

4. Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο ή με τον γραμματέα κάθε τραπεζική επιταγή.

5. Υποβάλλει λογαριασμούς στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 13ον
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σε περίπτωση παραίτησης ενός ή περισσότερων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το Συμβούλιο δύναται να συμπληρώνει αριθμητικά τις θέσεις που έχουν κενωθεί από τους επιλαχόντες-αναπληρωματικά μέλη για το υπόλοιπο της θητείας του Συμβουλίου.

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν των τριών (3) συνεχόμενων συνεδριάσεων παύει να αποτελεί πια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο παρών άρθρο. Οι συνεδριάσεις θα μπορούν να διεξάγονται και μέσω Skype.

 

ΑΡΘΡΟ 14ον
ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Η Εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό με Σύνηθες ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης, να αυξάνει ή να ελαττώνει τον αριθμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 15ον
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να μεταβιβάζει οποιεσδήποτε από τις εξουσίες του σε επιτροπές, που αποτελούνται από ένα ή περισσότερα μέλη του που καθορίζονται σύμφωνα με την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε επιτροπή συγκροτείται με τον τρόπο αυτό, θα έχει υποχρέωση, στην άσκηση των εξουσιών που της έχουν μεταβιβαστεί, να συμμορφώνεται με τυχόν κανονισμούς που της επιβάλλονται από το 2. Κάθε επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και ανεξάρτητα χωρίς την σύγκλιση του υπολοίπου συμβουλίου αλλά να ενημερώνει το ΔΣ για τις αποφάσεις της επιτροπής.

Οι οποιεσδήποτε εισηγήσεις των επιτροπών για να ισχύουν πρέπει να παρουσιάζονται και να εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Γραπτή απόφαση, υπογραμμένη ή εγκριμένη με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ή τηλεομοιότυπο (fax) απ’ όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωματικά τους που δικαιούνται να πάρουν ειδοποιήσεις για συνεδρίαση θα είναι εξίσου έγκυρη και δεσμευτική, όπως θα ήταν αν ελαμβάνοντο σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή επιτροπής του που είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί κανονικά. Το ίδιο ισχύει και με συναπόφαση μέσω Skype.

 

ΑΡΘΡΟ 16ον
ΚΑΝΟΝΕΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

Με απόφαση/έγκριση Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας και μόνο τότε, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται από καιρό σε καιρό να καθορίζει τέτοιες διαδικασίες λειτουργίας και να θεσπίζει τέτοιους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς όπως μπορεί να κρίνει απαραίτητους ή πρόσφορους ή κατάλληλους για τη σωστή λειτουργία και διαχείριση της Εταιρείας και για τους σκοπούς του ορισμού των κατηγοριών, των όρων και των μεταβολών της ιδιότητας μέλους.

Ειδικότερα (αλλά χωρίς να θίγεται η γενικότητα των ανωτέρω) είναι δυνατό από τους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς να ρυθμίζεται:

1. Η αποδοχή και κατάταξη των μελών της Εταιρείας, τα δικαιώματα και προνόμια των μελών αυτών, καθώς και οι προϋποθέσεις ένταξης και όροι υπό τους οποίους τα μέλη μπορούν να παραιτηθούν και/ή να καταγγελθούν, και κάθε τι σχετικό με τα τέλη εγγραφής, τις συνδρομές, τις συνεισφορές και άλλα τέλη ή πληρωμές που θα γίνονται από τα μέλη.

2. Η συμπεριφορά των μελών της Εταιρείας σε σχέση με άλλες Επιστημονικές Εταιρείες, Ενώσεις, Συνδέσμους, Σώματα, Οργανισμούς, Αρχές, συνεργάτες, συμβούλους και εργαζομένους εάν υπάρχουν της Εταιρείας.

3. Η εξασφάλιση εγκαταστάσεων από την Εταιρεία σε συγκεκριμένο χρόνο ή χρόνους ή για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό ή σκοπούς.

4. Οι διαδικασίες στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις Επιτροπές, τα διάφορα τμήματα και γενικά σε κάθε περίπτωση που η διαδικασία δεν διέπεται από το Καταστατικό.

5. Γενικά, όλα αυτά τα θέματα που είναι συνήθως αντικείμενο της Εταιρείας και/ή των Κανόνων και/ή των Εσωτερικών Κανονισμών της Εταιρείας.

6. Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας έχει την εξουσία να καταργήσει ή να τροποποιήσει τους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς και να προβεί σε προσθήκες σ ‘αυτούς. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεσπίζει αυτά τα μέσα που κρίνει επαρκή για την ενημέρωση των μελών της Εταιρείας για τους Κανόνες και/ή Εσωτερικούς Κανονισμούς, οι οποίοι εφ’ όσον είναι σε ισχύ, θα είναι δεσμευτικοί για όλα τα μέλη της Εταιρείας. Προϋπόθεση, ωστόσο είναι ότι κανένας Κανόνας και/ή Εσωτερικός Κανονισμός, δεν είναι ασύμβατος ή θίγει ή ακυρώνει οτιδήποτε περιέχεται στα Άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας και νοουμένου ότι δεν συγκρούεται με κανονισμούς άλλων Επιστημονικών Εταιρειών, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωμάτων, Οργανισμών, Ομοσπονδιών ή Αρχών όπου η Εταιρεία είναι μέλος ή υπάγεται.

 

ΑΡΘΡΟ 17ον
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Οι λογαριασμοί ελέγχονται από δύο (2) άτομα τα οποία ορίζονται από την Γενική Συνέλευση και τα οποία υποβάλλουν προς αυτήν ετήσιο απολογισμό.

 

ΑΡΘΡΟ 18ον
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 

1. Το Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο σε Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τηρουμένων όσων προνοούνται για τις Γενικές Συνελεύσεις, και συμπεριλαμβανομένων στην πρόσκληση λεπτομερών αναφορών στην προτεινόμενη Τροποποίηση του Καταστατικού.

2. Κατά την τροποποίηση του Καταστατικού εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Νόμου. Προς λήψη αποφάσεως περί τροποποιήσεως του Καταστατικού της Εταιρείας απαιτείται η παρουσία του ενός (1/2) τουλάχιστον των μη διαγραμμένων μελών πλέον ενός και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

3. Σε περίπτωση μεταβολής των σκοπών της Εταιρείας χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μη διαγραμμένων και πλήρως οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Εταιρείας.

4. Σε περίπτωση μη απαρτίας, ως αναφέρεται επί του εδαφίου 2 του παρόντος άρθρου και αν μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για τη συγκρότηση της συνέλευσης δεν υπάρχει απαρτία, η συνέλευση, θα διαλύεται και θα αναβάλλεται αυτόματα για την ίδια μέρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο ή σε άλλη μέρα και σε άλλο χρόνο και τόπο ως το Δ.Σ δυνατό να καθορίσουν, και αν στην εξ΄ αναβολής συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία μέσα σε μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε για συγκρότηση της, τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία.

 

ΑΡΘΡΟ 19ον
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Η διάλυση της Εταιρείας και η εκκαθάριση της γίνεται σύμφωνα με τον Νόμο.

Προς λήψη αποφάσεων Γενικής Συνελεύσεως περί διάλυσης της Εταιρείας, απαιτείται η παρουσία του ενός δεύτερου (1/2) τουλάχιστον των εγγεγραμμένων μελών πλέον ενός και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Σε περίπτωση διάλυσης και εκκαθάρισης της Εταιρείας, η περιουσία της που τυχόν παραμένει σε καμία περίπτωση δεν θα διανεμηθεί μεταξύ των μελών της Εταιρείας, αλλά θα δοθεί ως δωρεά και θα περιέλθει στον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, και/ή άλλο οργανισμό και/ή κοινωφελές ίδρυμα και/ή σε ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό για την προώθηση των μη- κερδοσκοπικών σκοπών του, κατά προτίμηση για την προώθηση της έρευνας, της εκπαίδευσης και της επιστήμης στον τομέα της ακτινολογίας και/ή άλλως πως θα αποφασιστεί στην τελευταία Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

 

ΑΡΘΡΟ 20ον
ΕΜΒΛΗΜΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Το έμβλημα και η σφραγίδα της Εταιρείας θα φέρει την επιγραφή «Ακτινολογική Εταιρεία Κύπρου – Cyprus Radiological Society» σε στρογγυλό σχήμα με την Κύπρο στην μέση του, και την χρονολογία 1986. Αυτή θα φυλάσσεται από το Γραμματέα και, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, από τον Βοηθό Γραμματέα ή από οποιοδήποτε άλλο μέλος καθορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 21ον
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 

Η Εταιρεία είναι αυστηρά επιστημονική και επαγγελματική και απαγορεύεται η ανάμιξη της σε πολιτικές και κομματικές δραστηριότητες με οποιονδήποτε τρόπο.

Η Εταιρεία είναι ένας μη πολιτικός, μη-κερδοσκοπικός οργανισμός, αποκλειστικά και άμεσα αφιερωμένη στην προώθηση και το συντονισμό των επιστημονικών, εκπαιδευτικών, φιλανθρωπικών, πνευματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της ακτινολογίας στη Κύπρο, με συνέργιες στην Ευρώπη και διεθνώς.

Η αποστολή της Εταιρείας ανά πάσα στιγμή είναι να εξυπηρετεί τις ανάγκες φροντίδας υγείας του ευρύτερου κοινού με την υποστήριξη της επιστήμης, της διδασκαλίας και της έρευνας, και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ακτινολογίας.

 

ΑΡΘΡΟ 22ον
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ – ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Η Εταιρεία θα έχει παρουσία, σχέσεις, συμμετοχή και συνεργασίες σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με άλλες αντίστοιχες Επιστημονικές Εταιρείες, Ενώσεις, Συνδέσμους, Σώματα, Οργανισμούς και Αρχές ως η Εθνική Ακτινολογική Εταιρεία (National Radiological Society) για την προαγωγή και επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας, την γενικότερη ανάπτυξη της ακτινολογίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Το παρόν Καταστατικό, οι κανονισμοί και οι σκοποί της Εταιρείας είναι ανάλογα συμβατά με εκείνα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ακτινολογίας/European Society of Radiology (ESR) και των λοιπών Επιστημονικών Εταιρειών, Ενώσεων, Συνδέσμων, Σωμάτων και Οργανισμών που συμμετέχει.

 

ΑΡΘΡΟ 23ον
ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

 

Κάθε μέλος της Εταιρείας θα δικαιούται να διορίζει ένα άλλο μέλος ως αντιπρόσωπο για να παρίστανται στην ίδια συνέλευση με την προϋπόθεση όμως ότι τέτοιος διορισμός θα πρέπει να γίνεται με ένα μόνο έγγραφο.

Σε κάθε περίπτωση ένας αντιπρόσωπος θα δικαιούται να αντιπροσωπεύει δια πληρεξουσίου ένα μόνο μέλος σε κάθε συνέλευση της εταιρείας.

Το πληρεξούσιο με το οποίο διορίζεται ο αντιπρόσωπος πρέπει να είναι γραπτό και να υπογράφεται από το μέλος που προβαίνει στο διορισμό ή τον αντιπρόσωπο του που έχει δεόντως εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από αυτό.

Όπου είναι επιθυμητό να παραχωρείται στα μέλη η ευκαιρία να ψηφίζουν υπέρ ή εναντίον ενός ψηφίσματος, το πληρεξούσιο με το οποίο γίνεται ο διορισμός του αντιπροσώπου θα ακολουθεί τον ακόλουθο ή τον πλησιέστερο προς τον ακόλουθο τύπο όπως δυνατό να επιτρέπουν οι περιστάσεις:

«ΠΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Εγώ ο/η —————————————— από ——————— μέλος της

Ακτινολογικής Εταιρείας Κύπρου με το παρόν διορίζω τον /την ——————-

————————————- από —————————————————

– ή σε περίπτωση κωλύματος τον ———————————————- από —

———————————————- ως τον αντιπρόσωπο μου για να ψηφίσει για μένα για λογαριασμό μου στην Γενική* / Έκτακτη* (*ανάλογα με την περίπτωση) συνέλευση της εταιρείας που έχει συγκληθεί για την ———– ημέρα του —————————–, και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπογράφτηκε σήμερα την ————– ημέρα του —————————

Ο τύπος αυτός θα χρησιμοποιηθεί υπέρ*/εναντίον* του ψηφίσματος. Εκτός αν του δοθεί διαφορετική εξουσιοδότηση, ο αντιπρόσωπος θα ψηφίσει κατά βούληση* (*Απαλείψατε οτιδήποτε δεν είναι επιθυμητό)”.

 

ΑΡΘΡΟ 24ον
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείται στο παρόν Καταστατικό, τους Κανόνες και Εσωτερικούς Κανονισμούς της Εταιρείας, ρυθμίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας.

Εισηγήσεις για τροποποιήσεις του Καταστατικού θα υποβάλλονται γραπτά στο Δ.Σ της Εταιρείας τουλάχιστον ένα μήνα πριν την Γενική Συνέλευση.

Το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μελών της Εταιρείας την 27η Φεβρουαρίου 2016 καταχωρήθηκε στον Έφορο Σωματίων και Ιδρυμάτων.

 

Για να δείτε το παλιό καταστατικό, πατήστε εδώ